Perekool MTÜ
Koolituste kvaliteedi tagamise alused
1. Üldsätted

1.1 Perekool MTÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Perekool (edaspidi Kool), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on tagatud piisavalt valgust ning ruumi. Üldiselt toimuvad koolitused riiklikes koolimajades üle Eesti (väljakujunenud kooli koostööpartnerite renditavatel pindadel).

2.2 Olenevalt koolitusest on teatud koolitustel osalemiseks tarvis osaleja poolt arvuti, planšeti või nutitelefoni olemasolu.

2.3 Olenevalt koolitusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

2.4 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada lähenemine, kus õppekavas seatud eesmärgid saavutatakse maksimaalselt.

2.5 Kool vahendab õppijatele vahetult enne koolitust, kas väljaprinditud või elektroonsel kujul õppematerjalid.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja täienduskoolituse standardist. Õppekavad koostatakse lektoritega koostöös selliselt kus lektor panustab õppekavade koostamisse sisuliselt oma ala asjatundjana. Õppekavasid uuendatakse vajaduspõhiselt, kuid alati siis kui kutse väljaõpetamisega seotud koolitustel muutub selle sisuline pool.

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppeesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppemeetod;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning koolitused on oma olemuselt praktilise väärtusega eesmärgiga õpilastel saavutada paremaid ning vahetult tööturul rakendatavaid tulemusi.

3.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama. Koolituskeskus pakub vajaduspõhiselt sõltuvalt koolitusest lektoritele ka võimalust täiendada ennast erialaselt.

Lisaks erialasele pädevusele ja töökogemusele hindab koolituskeskus lektori osas ka asjaolu, kui lektor on omandanud täiskasvanute koolitaja kutse.

4.2 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb vajadusel parendusettepanekud lektorile ning muudab koolituse sise või korralduslikku poolt.

4.3 Juhul kui tagasiside on lektori suunal korduvalt olnud negatiive vahetatakse lektor välja.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Kool palub täita pärast igat koolitust osalejatel paberkandjal või google-vormi kaudu tagasisidelehed (kool palub infot lektori, koolituse sisu ja korraldusliku poole osas) ning muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid.

5.2 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik väljastatava tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Made on
Tilda