KURSUS
"A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus"
ÕPPEKAVA
Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Perekool MTÜ

Õppekava nimetus:
A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

Õppekavarühm:
Keeleõpe

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Sihtrühmaks on tudengid, kooliõpilased alates 12. eluaastast (6. klass) ja täiskasvanud, kelle eesti keel ei ole emakeel ja kes alustavad keeleõpinguid nullist või valdavad eesti keelt vähesel määral ja soovivad läbida eesti keele A2 taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolituse.

Õpingute alustamise tingimused:
1. Õppija on omandanud algsed keeleteadmised, nt läbides ja lõpetades mõnes keeltekoolis eesti keele A1-taseme kursuse.
2. Firmasisese kirjaliku keeletesti sooritamine tulemusega vähemalt 60%. Testi on võimalik sooritada koolitaja juuresolekul kas paberkandjal või elektrooniliselt Google'i keskkonnas. Test on kokku pandud Perekool MTÜ eesti keele A1-kursuse lõputesti põhjal.
3. Suulise vestluse läbimine. Soovija läbib kohapeal lihtsa isiklike küsimustega testi. Vestluse hindamiskriteerium: soovija lihtsate fraaside ja lausete abil tutvustab ennast ning vastab samateemalistele küsimustele.
Kursusele lubatakse soovijad, kes on esitanud kirjaliku registreerimisavalduse ning sõlminud kooliga koolituslepingu (alaealise puhul teeb seda lapsevanem või hooldaja).
Osalejate keeletase määratakse ja grupid komplekteeritakse läbitud kirjaliku keeletesti ja suulise vestluse tulemuste põhjal. Õppegrupid moodustatakse enam-vähem sarnase teadmiste tasemega keelehuvilistest.

Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument, Täiskasvanute koolituse seadus, Keeleseadus, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleameti tegevuslubade taotlemise ja õppekavade koostamise juhendid.

Õppe eesmärk:
Omandada keeleoskuse tase A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:
Kuulamine:
saab aru tuttavatest sõnadest, väljenditest ja lausetest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (pere, sisseostud, kodukoht, töö jm), kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt;
Rääkimine:
esitab lihtsaid küsimusi teiste kohta ja vastab enda kohta esitatud küsimustele; lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldab oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, tööd jm ning väljendab oma vajadusi, kasutab vesteldes levinumaid käibefraase ja viisakusväljendeid;
Lugemine:
loeb ja saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu, leiab eeldatavat faktiinfot lihtsatest igapäevatekstidest (kataloogid, sildid, plakatid, reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid, muud teated avalikes kohtades, lihtsad ajalehekuulutused ja lühikesed ajaleheartiklid);
Kirjutamine:
lihtsate fraaside ja lausetega kirjutab lühikesi lihtsaid sõnumeid ja teateid, täidab ankeete, mis sisaldavad isikuandmeid, teeb märkmeid ja koostab väga lihtsaid isiklikke kirju, et väljendada tänu või esitada vabandust.

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus:
Kursuse õppe kogumaht on 300 akadeemilist tundi, millest 200 ak.tundi on kontaktõpet ja 96 ak.tundi iseseisvat tööd ning lõputest 4 ak.t.
A2 tase saavutatakse 300-tunnise kursusega järgmiselt:
Õppetöö toimub kaks korda nädalas neli akadeemilist tundi korraga. Ühe kursuse pikkus on 25 õppenädalat või 50 neljatunnist õppetundi.
Või 2 eraldi koolitusmoodulit, millest igaüks sisaldab 100 akadeemilist tundi kontaktkoolitust. Ühe mooduli pikkus on 25 õppetundi või 12,5 õppenädalat.

Õppesisu teemavaldkondade kaupa:

1. Endast ja teistest rääkimine.
Isikuandmed (nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, vanus, perekonnaseis, rahvus jm). Mina ja minu pere. Välimus, riided ja iseloom. Huvialad. Kõneetikett (tutvumine, tutvustamine, tervitamine, hüvastijätt).

2. Haridus.
Haridusasutused. Koolielu. Minu haridustee ja õpitulemused. Edasiõppimise kavatsused ja võimalused.

3. Elukutse, amet ja töö.
Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused. Lihtsad küsimused tööintervjuul. Minu töökoht. Minu tööülesanded. Lihtsamad ohutus- ja tervishoiunõuded. Minu tööpäev.

4. Teenindus.
Lihtsamad toimingud postkontoris, pangas, juuksuri juures jne. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuste liikide ja hindade kohta. Sildid, kuulutused ja reklaam. Teenuse eest maksmine.

5. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht.
Korteri või maja ostmine, üürimine ja müük. Kodu lähiümbrus. Kodu sisustus (mööbel ja kodumasinad). Igapäevased olmetingimused. Kodune majapidamine. Minu pere kodune elu. Minu päev. Külaliste kutsumine.

6. Enesetunne, tervis ja heaolu.
Kehaosad. Enesetunne. Olen haige. Arsti vastuvõtule registreerimine. Arsti vastuvõtul polikliinikus. Apteegis.

7. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus.
Meelelahutus, harrastused ja huvid. Kultuuri-, meelelahutus- ja spordiasutused. Kultuuri-, meelelahutus- ja spordiüritused. Külaskäik. Meedia, infootsingud ja veebisuhtlus. Minu huvid ja hobid. Meeldejääv meelelahutusüritus.

8. Kaubandus, sisseostud ja hinnad.
Erinevad kauplused. Kaupluse asukoht ja lahtiolekuajad. Osakonnad, sildid ja viidad. Tarbekaupade liigid. Hangime infot kaupade kohta. Hinnad ja sooduspakkumised. Müüjalt abi palumine. Kauba eest maksmine.

9. Söök ja jook.
Toiduained, joogid. Ostude tegemine turul ja toidupoes. Toiduretseptid. Minu igapäevased toitumisharjumused. Söögikohad. Laua reserveerimine. Menüü. Roogade tellimine. Arve maksmine.

10. Inimeste suhted ühiskonnas.
Inimeste omavahelised suhted. Sõprus ja tutvus. Suhtlemine interneti kaudu. Lühikesed sõnumid ja teated. Kutse kohtumisele. Inimeste kirjeldamine.

11. Keskkond, kohad, loodus, ilm.
Ilmakaared. Maakaardilt info leidmine. Eesti suuremad linnad, saared, jõed, järved. Põhilised looduslikud objektid. Loomad. Linnud. Taimed. Aastaajad. Ilma kirjeldamine. Ilmateated. Minu kodukoht.

12. Kultuur ja keeled, keelte õppimine.
Kultuurisündmused. Toimumise koht, aeg, piletihind ja esinejad. Lühike jutt mõnest kultuurisündmusest. Oma keeleoskuse kirjeldus. Keele praktiseerimisvõimalused.

13. Linn. Transport.
Asutused linnas. Tee küsimine ja juhatamine. Ühistranspordi kasutamine. Sõiduplaanilt info leidmine. Pileti ostmine. Linnatransport ja individuaaltransport.

14. Reisimine, vaatamisväärsused.
Reisimisvõimalused. Reisi broneerimine. Kaugsõidud (lennuk, laev, rong, buss). Majutus. Vaatamisväärsused. Postkaart puhkusereisilt. Reisikirjeldus.

Kordamine:
Läbitud teemade kordamine. „A2-taseme eksamit tutvustav video".

Lõputest: 4 ak. t.

Grammatika:
 Tähestik, tähtede õige kirjutamine ja hääldamine. Rõhk.
 Nimisõnad: ainsus ja mitmus, mitmuse moodustamine, käänamine ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga, liitsõnad.
 Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus ja lihtminevikus; rektsioon; kindel, tingiv ja käskiv kõneviis; jaatav ja eitav kõne; ma- ja da-tegevusnimi; ühendtegusõna.
 Omadussõnad: käänamine, võrdlusastmed (keskvõrre ja liitülivõrre).
 Asesõnad: isikulised asesõnad; omastavad asesõnad; näitavad asesõnad.
 Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõnad, arvsõnade käänamine.
 Muutumatud sõnad: sidesõnad ja määrsõnad. Sidesõnad lihtlauses. Aja-, viisi- ja kohamäärsõnad.
 Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
 Küsisõnad: küsilausete moodustamine.
 Sõnajärg lihtlauses.
 Lihtsamad liitlaused.

Õppemeetodid:
Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: kuuldu mõistmist, loetust arusaamist, rääkimis- ja kirjutamisoskust. Õppemeetodi valik sõltub tunni teemast ning ülesande tüübist ja enamasti kasutatakse kombineeritud meetodit. Aktiivõppemeetoditest kasutatakse rühma- ja paaristööd, rollimänge, elulähedaste situatsioonide imiteerimist ning koolitajal on selles protsessis suunav ja organiseeriv funktsioon. Traditsioonilistest meetoditest kasutatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- ja tõlkeharjutusi. Auditoorse ja iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, tehakse hääldusharjutusi, loetakse ja analüüsitakse tekste, koostatakse dialooge, kirjutatakse lühikesi kirjandeid ja kirju, korratakse ning harjutatakse grammatikat, vaadatakse ja analüüsitakse videoid, esitatakse küsimusi ja vastatakse küsimustele, kirjeldatakse pilte ja töötatakse online-materjalidega.
Tunni alguses koolitaja tutvustab õppijatele tunni teemat, selgitab õppijatele tunni eesmärki ning häälestab ja motiveerib õppijaid. Iseseisva töö kohta annab koolitaja tagasisidet.
Õppeprotsessis kasutatakse muude metoodika, mis põhineb mnemotehnikal.
Auditoorse töö käigus tehakse ka 3-4 minutilisi pause kinesioloogiliste harjutuste tegemiseks https://youtu.be/sLOREsE6GcA. Samu harjutusi soovitatakse õppijatel teha ka kodus seoste loomiseks neuronite vahel ja mälu treenimiseks.

Iseseisev töö:
Kursuse iseseisvad tööd on mõeldud õpitu kinnistamiseks ning koosnevad koduülesannetest sõnavara omandamiseks ja kinnistamiseks, grammatikaharjutuste tegemisest, lugemisest ning audiofailide kuulamisest. Koduülesandeid antakse vastavalt grupi kiirusele. Eriti usinatel on võimalik õpetajalt koduseid ülesandeid ka juurde küsida.
Aeg-ajalt antakse ka mahukamaid koduseid ülesandeid nt tööd teksti või sõnavaraga. Sellist tüüpi koduste ülesannetega suunatakse õppijaid veebipõhiseid sõnastikke kasutama. Sõnavara tõhusamaks meeldejätmiseks antakse iseseisvaid ülesandeid, mis eeldavad Perekooli autori metoodika alusel.

Õppekeskkonna kirjeldus:
Perekool MTÜ õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Punane 16/1 (3. korrus). Õpperuumide kasutamise õiguslikuks aluseks on pikaajaline rendileping.
Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud viis ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega.
Õpperuumid on varustatud USB-mängija-, pabertahvli-, värvipliiatsite- ja riiulitega õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumidele Perekooli MTÜ-s on avatud kontoriruum, kus asub kooli raamatukogu paljundusmasina ja printeri kasutamise võimalusega. Kõikides ruumides on internetiühendus ja WiFi, mis võimaldab õppijatel kasutada oma tahvelarvutis või nutitelefonis Eesti Keele Instituudi sõnaraamatuid veebilehel www.eki.ee. Perekool MTÜ kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Kõigile õppijatele on ettenähtud vaheaeg puhkamiseks ja einetamiseks. Puhkepauside ajal koolitusel osalejatel on võimalik kasutada mikrolaineahju. Koolitusel osalejatele pakutakse tasuta joogivett, kohvi ja teed, komme ning küpsiseid. Tagatud on WC kasutamise ja kättepesu võimalus.
Väljaspool Punane 16/1 ruume toimuvaid koolitusi korraldatakse samadele tingimustele vastavates õpperuumides.
Tundides on võimalik osaleda ka digitaalselt Zoom'i keskkonnas.

Õppematerjalide loend:

Põhiõppematerjal:
Õppematerjalide, õpikutest võetud ülesannete ja harjutuste põhjal välja töötatud autoriõpikud ja töövihikud
M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1"
ja M. Simmul, I. Mangus „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2".
Ja ka õppeveebi materjalidest: keeleklikk.ee

Lisamaterjalid:
M. Simmul, I. Mangus „Tere! Eesti keele õpik algajatele 0-A1".
M. Simmul, I. Mangus „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2".
S. Tomingas „Saame tuttavaks! Eesti keel algajatele".
M. Kitsnik „Kirjuta mulle".
H. Org, Õ. Vahar „Loeme koos. Eesti keele õpet toetav materjal".
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik „Keel selgeks".
N. Remmel, J. Valgma "Eesti keele grammatika. Käsiraamat".
L. Kingisepp, P. Kärtner. „Mängime ja keel saab selgeks. Keeleõppemängude kogumik õpetajale".
M. Ilves „Algaja keelekasutaja". A2-taseme eesti keele oskus.

Veebipõhised materjalid ja testid:
http://web.meis.ee/vaegkuuljad/
http://web.meis.ee/vaegnagijad/
http://enagueesti.ee/en/
https://keeleweb2.ut.ee/
https://www.eki.ee/dict/evs/
https://www.eki.ee/dict/ves/
http://web.meis.ee/testest/
https://www.harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid#mat...

Osalejate jaoks komplekteeritakse õppemapid, mida koolitatavad saavad täiendada (lühikeste artiklitega ajalehest või internetist, piltide-, grammatika materjalide- ja harjutustega) kogu õppetöö toimumise vältel. Samuti saavad õppijad Vassiljevite metoodika põhjal välja töötatud töövihikud ja nende juurde loodud paberist kaardid sõnade meeldejätmiseks, lisamaterjalid grammatika õppimiseks ja lausete moodustamise harjutamiseks. Õppematerjalid ja -vahendid on tasuta vene ja/või eesti keeles. Õppemapid ja töövihikud koos lisamaterjalide ja paberist kaartidega jäävad osalejate kätte ka pärast koolituse lõppemist.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 60% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%. A2-taseme kirjeldusel põhineva eesti keele testiga kontrollitakse õpiväljundite omandamist ning mõõdetakse A2-tasemel kõiki osaoskusi: kirjutamine, kuulamine, lugemine ja rääkimine. Lõputesti ülesanded ja hindamiskriteeriumid põhinevad www.harno.ee kodulehel oleval testil: https://www.harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid#a2-....

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, st et õppija on osalenud vähemalt 60% kontakttundides ja sooritanud lõputesti. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Perekool MTÜ registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Perekool MTÜ juhataja poolt.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud (lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendit allkirjastab Perekool MTÜ juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Perekool MTÜ poolt kaasatud koolitajad omavad kõik eesti keele kui võõrkeele õpetaja kutset või täiskasvanuhariduse alast eriväljaõpet. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust eesti keele õpetamisel täiskasvanutele. Kõik koolitajad on läbinud eraldi ettevalmistuskursused, mis on mõeldud autori metoodikat kasutavatele õpetajatele.
Made on
Tilda