ПРОГРАММА КУРСА
эстонского языка, направленного на подготовку
к уровнему экзамену на категорию А2
Наименование школы:
Perekool MTÜ

Наименование программы:
Продвинутое обучение эстонскому языку, направленное на подготовку к экзамену уровня А2 .

Учебная группа:
Изучение языка

Целевая группа и условия начала обучения:
Целевой группой являются студенты, школьники с 12 лет (6 класс) и взрослые, для кого эстонский не является родным языком и которые начинают изучение языка с нуля или владеют эстонским в незначительной степени и желают пройти дополнительное обучение, направленное на подготовку к экзамену на уровень эстонского языка А2.
Условиями для начала учёбы являются регистрация на обучение и прохождение устного и/или письменного внутреннего экзамена Perekool MTÜ с результатом не менее 50%.

Õpingute alustamise tingimused:
1. Õppija on omandanud algsed keeleteadmised, nt läbides ja lõpetades mõnes keeltekoolis eesti keele A1-taseme kursuse.
2. Firmasisese kirjaliku keeletesti sooritamine tulemusega vähemalt 60%. Testi on võimalik sooritada koolitaja juuresolekul kas paberkandjal või elektrooniliselt Google'i keskkonnas. Test on kokku pandud Perekool MTÜ eesti keele A1-kursuse lõputesti põhjal.
3. Suulise vestluse läbimine. Soovija läbib kohapeal lihtsa isiklike küsimustega testi. Vestluse hindamiskriteerium: soovija lihtsate fraaside ja lausete abil tutvustab ennast ning vastab samateemalistele küsimustele.
Kursusele lubatakse soovijad, kes on esitanud kirjaliku registreerimisavalduse ning sõlminud kooliga koolituslepingu (alaealise puhul teeb seda lapsevanem või hooldaja).
Osalejate keeletase määratakse ja grupid komplekteeritakse läbitud kirjaliku keeletesti ja suulise vestluse tulemuste põhjal. Õppegrupid moodustatakse enam-vähem sarnase teadmiste tasemega keelehuvilistest.

Основания для разработки учебного плана:
Основанием для составления учебной программы является Европейский рамочный документ по изучению языка, Закон об обучении взрослых, Закон о языке, руководства Министерства науки и образования и Языкового департамента по ходатайству и лицензиях и составлению учебных программ.

Цель обучения:
Освоить уровень владения языком А2, который позволит справляться с общением в каждодневных повторяющихся ситуациях, требующих прямого и простого обмена информацией на знакомые рутинные темы.

Результаты обучения:

К концу обучения учащийся:

Слушание
понимает знакомые слова и фразы, которые непосредственно связаны с общением в каждодневных ситуациях (семья, закупки, дом, работа и пр), когда люди говорят медленно и разборчиво;

Говорение
справляется с каждодневными типичными коммуникативными задачами, умеет задавать вопросы о других и отвечать на вопросы о себе, способен общаться на простом языке, если партнёр ему помогает, умеет очень просто описывать свою семью и других людей, условия жизни, образование и работу, в беседе использует распространённые ходовые фразы и выражения вежливости.

Чтение
читает и понимает короткие простые тексты и личные письма, содержащие частотные слова, умеет находить информацию в простых каждодневных текстах (каталоги, вывески, плакаты, реклама, предложения и работе, меню, расписания движения транспорта, прочие сообщения в публичных местах);

Письмо
Умеет делать пометки, составлять очень простое личное сообщение/письмо и заполнять официальные документы своими личными данными.

Объём обучения (в академических часах) и структура:
Объём обучения 300 академических (по 45 минут) часов, из которых 200 академических часов – контактное обучение и 96 академических часов – самостоятельная работа и 4 часа – финальный тест.
Уровень А2 достигается через 300-часовой курс двумя способами:
1. Учёба проходит два раза в неделю по 4 академических часа за раз. Продолжительность одного курса – 25 недель.
2. Учёба проходит три раза в неделю по 4 академических часа за раз. Продолжительность одного курса – 12,5 недель (экспресс-курс).

Содержание курса по темам:

1. Endast ja teistest rääkimine. Говорение о себе и других.
Личные данные (имя, адрес, телефон, место рождения, национальность, возраст, семейное положение, гражданство). Члены семьи. Родственники. Место жительства. Цвета. Внешность людей, одежда и характер. Презентация себя.

2. Haridus.
Haridusasutused. Koolielu. Minu haridustee ja õpitulemused. Edasiõppimise kavatsused ja võimalused.

3. Elukutse, amet ja töö.
Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused. Lihtsad küsimused tööintervjuul. Minu töökoht. Minu tööülesanded. Lihtsamad ohutus- ja tervishoiunõuded. Minu tööpäev.

4. Teenindus.
Lihtsamad toimingud postkontoris, pangas, juuksuri juures jne. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuste liikide ja hindade kohta. Sildid, kuulutused ja reklaam. Teenuse eest maksmine.

5. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht.
Korteri või maja ostmine, üürimine ja müük. Kodu lähiümbrus. Kodu sisustus (mööbel ja kodumasinad). Igapäevased olmetingimused. Kodune majapidamine. Minu pere kodune elu. Minu päev. Külaliste kutsumine.

6. Enesetunne, tervis ja heaolu.
Kehaosad. Enesetunne. Olen haige. Arsti vastuvõtule registreerimine. Arsti vastuvõtul polikliinikus. Apteegis.

7. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus.
Meelelahutus, harrastused ja huvid. Kultuuri-, meelelahutus- ja spordiasutused. Kultuuri-, meelelahutus- ja spordiüritused. Külaskäik. Meedia, infootsingud ja veebisuhtlus. Minu huvid ja hobid. Meeldejääv meelelahutusüritus.

8. Kaubandus, sisseostud ja hinnad.
Erinevad kauplused. Kaupluse asukoht ja lahtiolekuajad. Osakonnad, sildid ja viidad. Tarbekaupade liigid. Hangime infot kaupade kohta. Hinnad ja sooduspakkumised. Müüjalt abi palumine. Kauba eest maksmine.

9. Söök ja jook.
Toiduained, joogid. Ostude tegemine turul ja toidupoes. Toiduretseptid. Minu igapäevased toitumisharjumused. Söögikohad. Laua reserveerimine. Menüü. Roogade tellimine. Arve maksmine.

10. Inimeste suhted ühiskonnas.
Inimeste omavahelised suhted. Sõprus ja tutvus. Suhtlemine interneti kaudu. Lühikesed sõnumid ja teated. Kutse kohtumisele. Inimeste kirjeldamine.

11. Keskkond, kohad, loodus, ilm.
Ilmakaared. Maakaardilt info leidmine. Eesti suuremad linnad, saared, jõed, järved. Põhilised looduslikud objektid. Loomad. Linnud. Taimed. Aastaajad. Ilma kirjeldamine. Ilmateated. Minu kodukoht.

12. Kultuur ja keeled, keelte õppimine.
Kultuurisündmused. Toimumise koht, aeg, piletihind ja esinejad. Lühike jutt mõnest kultuurisündmusest. Oma keeleoskuse kirjeldus. Keele praktiseerimisvõimalused.

13. Linn. Transport.
Asutused linnas. Tee küsimine ja juhatamine. Ühistranspordi kasutamine. Sõiduplaanilt info leidmine. Pileti ostmine. Linnatransport ja individuaaltransport.

14. Reisimine, vaatamisväärsused.
Reisimisvõimalused. Reisi broneerimine. Kaugsõidud (lennuk, laev, rong, buss). Majutus. Vaatamisväärsused. Postkaart puhkusereisilt. Reisikirjeldus.

Kordamine: Повторение:
Повторение пройденных тем. «Ознакомительное видео об экзамене на уровень А2».
A2-taseme eksamit tutvustav video".

Lõputest: Финальный тест: 4 академических часа.

Grammatika: Грамматика:
Алфавит, правильное написание и произношение букв. Ударение.
Существительные: ед. и мн. число, образование мн. числа, склонение по падежам в ед. и мн. числе, согласование с прилагательным, числительным и местоимением, сложные слова.
Глаголы: спряжение в наст. и простом прош. времени; управление; изъявительное, условное и повелительное наклонение; утвердит. и отрицат. Форма; ma- и da- инфинитив; составной глагол.
Прилагательные: склонение, степени сравнения.
Местоимения: личные, притяжательные, указательные.
Числительные: количественные и порядковые числительные, склонение числительных.
Неизменяемые слова: союзы и наречия. Союзы в простом предложении. Наречия времени, образа действия и места.
Предлоги и послелоги.
Вопросительные слова: образование вопросительных предложений.
Порядок слов в простом предложении.
Простые виды сложного предложения.

Методики:
По ходу курса развиваются все необходимые навыки: понимание услышанного, понимание прочитанного, навык говорения и письма. Выбор методики зависит от темы урока и типа задания и по большей части используется комбинированная методика. Из активных методик применяют групповую и парную работу, ролевые игры, имитацию приближенных к реальным ситуаций, и у преподавателя в этом процессе направляющая и организаторская функция. Из традиционных методик используются упражнения на слушание, чтение, письмо, говорение и перевод. В ходе аудиторной и самостоятельной работы осваивается и закрепляется словарный запас, выполняют упражнения на произношение, читают и анализируют тексты, составляют диалоги, пишут короткие сочинения и письма, повторяют и упражняют грамматику, смотрят и анализируют видео, задают вопросы и отвечают на вопросы, описывают картинки и работают с онлайн-материалами.

В начале урока преподаватель знакомит учеников с темой урока, объясняет учащимся цель урока и настраивает и мотивирует учеников. О самостоятельной работе ученикам даётся обратная связь.

Помимо прочих методик в учебном процессе активно применяется авторская методика Школы. Методика базируется на мнемотехнике, которая признана очень эффективной в запоминании слов иностранного языка и изучении грамматики.
В ходе аудиторной работы также делают 3-4-минутные паузы для выполнения кинезиологических упражнений, которые ученикам рекомендуется выполнять и дома для создания связей между нейронами и тренировки памяти.

Самостоятельная работа:
Самостоятельные работы предназначены для закрепления выученного и состоят из домашних заданий, усвоения и закрепления словарного запаса, выполнения грамматических упражнений, чтения, прослушивания аудиофайлов. Домашние задания распределяют согласно скорости группы. Особо усердные ученики могут попросить у учителя дополнительное домашнее задание. Время от времени даются и более объёмные домашние задания, например работа с текстом или словарным запасом. При помощи такого типа домашних заданий учеников направляют использовать словари в интернете. Для более эффективного заучивания словарного запаса дают самостоятельную работу, которая предполагает использование рабочих тетрадей, разработанных на базе авторской методики Васильевых, и созданных в дополнение к ним бумажных карточек.

Описание учебной среды:
Учебные помещения Perekool MTÜ расположены в Таллинне по адресу Punane 16/1 (3-ий этаж).
Для проведения учебной работы приспособлены пять помещений, обставленных столами и стульями.
Учебные помещения снабжены USB-проигрывателем, аудиторной доской с отрывными бумажными листами, цветными карандашами, полками для учебных материалов. В дополнение к учебным классам в Perekool MTÜ имеется открытое офисное помещение, где находится библиотека школы с ксероксом и принтером. Во всех помещениях есть интернет-соединение и WiFi, что позволяет ученикам пользоваться на своём планшете или смартфоне словарями Института эстонского языка на страничке www.eki.ee. Комнаты, имеющиеся в распоряжении Perekool MTÜ, отвечают требованиям по здравоохранению и безопасности.
Для всех учащихся предусмотрены перерывы для отдыха и принятия пищи. Во время пауз участники обучения могут воспользоваться микроволновой печью. Участникам обучения бесплатно предлагаются питьевая вода, кофе и чай с сахаром, конфеты и печенье. Обеспечены использование туалета и возможность помыть руки.
Помещения, используемые за пределами адреса Punane 16/1, проводятся в классах, соответствующих таким же условиям.
Уроки можно проходить также и в среде Zoom.

Перечень учебных материалов:

Основной учебный материал:
Авторские учебники Школы и рабочие тетради, разработаны на основе учебных материалов, заданий и упражнений, взятых из учебников
M.Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+В1"
и M. Simmul, I. Mangus „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2".
А также из материалов с учебного сайта: keeleklikk.ee

Дополнительные материалы:
M. Simmul, I. Mangus „Tere! Eesti keele õpik algajatele 0-A1".
M. Simmul, I. Mangus „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2".
S. Tomingas „Saame tuttavaks! Eesti keel algajatele".
M. Kitsnik „Kirjuta mulle".
H. Org, Õ. Vahar „Loeme koos. Eesti keele õpet toetav materjal".
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik „Keel selgeks".
N. Remmel, J. Valgma "Eesti keele grammatika. Käsiraamat".
L. Kingisepp, P. Kärtner. „Mängime ja keel saab selgeks. Keeleõppemängude kogumik õpetajale".
M. Ilves „Algaja keelekasutaja". A2-taseme eesti keele oskus.

Материалы и тесты из интернет-среды:
http://web.meis.ee/vaegkuuljad/
http://web.meis.ee/vaegnagijad/
http://enagueesti.ee/en/
https://keeleweb2.ut.ee/
https://www.eki.ee/dict/evs/
https://www.eki.ee/dict/ves/
http://web.meis.ee/testest/
https://www.harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid#mat...

Для учащихся комплектуются папки, которые учащиеся по ходу учёбы дополняют (короткие статьи из газет или интернета, картинки, материалы по грамматике, упражнения), и также выдаются разработанные на базе авторской методики Школы рабочие тетради и созданные к ним бумажные карточки для запоминания слов и дополнительные материалы для изучения грамматики и практики построения предложений. Учебные материалы и средства входят в стоимость курса, и папки и рабочие тетради вместе с дополнительными материалами и бумажными карточками остаются ученикам после окончания учёбы.

Требования к окончанию курса, в т. ч. методы и критерии оценивания:
Предпосылкой для прохождения курса является участие в как минимум 60% аудиторных занятий и прохождение финального теста с результатом не менее 60%. При помощи теста на знание эстонского, основанного на описании уровня А2, проверяется достижение установленных учебных целей и на уровне А2 измеряются все навыки: письмо, слушание, чтение и говорение. Задания финального теста и критерии оценивания основываются на тесте, находящемся на https://www.harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid#a2-tase.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Документ, выдаваемый по окончании обучения (свидетельство или справка):
Свидетельство выдаётся, если выполнены требования к окончанию обучения, то есть учащийся принял участие в как минимум 60% аудиторных занятий и сдал финальный тест. На свидетельстве написаны наименование пройденного курса, объём курса, или кол-во ак. часов, время прохождения курса, рег. код Perekool MTÜ в системе EHIS. Свидетельство подписано проведшим курс преподавателем и руководителем Perekool MTÜ.

Справка выдаётся, если не были достигнуты результаты учёбы (не был сдан финальный тест), но учащийся принимал участие в обучении. Справка выдаётся пропорционально количеству посещённых аудиторных занятий, но не в случае, если учащийся участвовал меньше, чем в половине уроков. Справку подписывает руководитель Perekool MTÜ.

Описание квалификации или опыта, обеспечивающих компетентность преподавателей:
Преподаватели, задействованные со стороны Perekool MTÜ имеют квалификацию преподавателя иностранных языков или профессиональную подготовку обучения взрослых (например, курсы андрагогов). У всех преподавателей имеется опыт обучения взрослых эстонскому языку. Все преподаватели прошли отдельный подготовительный курс для освоения авторской технологии Школы для преподавания языков.
Made on
Tilda